Loài Vật

Thế giới động vật

Các Bài Kệ Tụng – Kinh Nhật Tụng Của Phật Giáo Khất Sĩ

Google newsCác Bài Kệ Tụng – Kinh Nhật Tụng Của Phật Giáo Khất Sĩ – Kinh Tụng Hàng Ngày

LỄ THÍ PHÁT

Lễ thí phát xuất gia cắt tóc

Ra khỏi vòng lăn lóc trần gian

Nương về theo ánh đạo vàng

Lo tu giải thoát khỏi đàng trần ai!

Cảnh trần thế hết vay rồi trả

Trả rồi vay nhơn quả luân hồi

Bánh xe cứ mãi lăn nhồi

Trầm luân biển nghiệp hụp trồi khổ đau.

Nay thức tỉnh mau mau trở lại

Tìm con đường chánh đại mà đi

Noi gương các đấng Từ Bi

Xả thân cầu đạo chẳng vì tiếc tham.

Tóc phủi sạch không làm ác nữa

Bợn nhơ lòng quyết rửa từ nay

Tam tâm, tứ tướng diệt ngay

Thất tình, lục dục hôm nay quyết chừa

Ngày một ngọ, muối dưa đạm bạc

Chỉ tam y, nhất bát tùy thân

Đói no cực khổ chẳng cần

Miễn sao tâm trí được phần cao siêu!

Tóc đoạn phủi dứt tiêu oan nghiệp

Kể từ nay thoát kiếp đọa đày

Nương về cõi Phật cao ngai

Noi theo đuốc huệ của ngài Thích-ca.

Gương thuở trước Ngài ra tầm đạo

Tự cầm gươm phủi cạo tóc xanh

Con thơ, vợ đẹp cam đành

Đại hùng gươm huệ tơ mành đoạn xong,

Cắt tóc rồi hư không nhắm liệng

Ngài phát lời thệ nguyện như vầy:

“Dầu cho rã nát thân này

Nếu chưa thành đạo chẳng quay trở về!”

Tâm Đại lực Bồ-đề kiên cố

Chí Đại hùng nguyện độ chúng sanh

Sáu năm khổ hạnh tu hành

Thoát ra khỏi chốn tử sanh luân hồi,

Tu đắc quả vào ngôi Chánh giác

Chỉ con đường giải thoát cho ta.

Noi gương hạnh nguyện Thích-ca

Dầu cho gặp phải oan gia chớ sờn,

Thà chết sạch còn hơn sống đục

Mê mết chi chui rúc trong trần

Làm sao tránh khỏi tử thần

Làm sao tránh khỏi xoay vần oan khiên?

Nay hữu phước đa duyên hội ngộ

Gặp Thuyền Từ tế độ đưa sang

Lên bờ bỉ ngạn Tây phang

Tiêu diêu tự tại, thanh nhàn vĩnh miên.

Nay giới tử Phật tiền thí phát

Nguyện một lòng dầu thác chẳng phai

Đời đời, kiếp kiếp hậu lai

Noi gương theo dấu của ngài Thích-ca

Tu giải thoát lìa xa cảnh tục

Diệt hết tiêu lòng dục, tánh phàm

Những điều ưa chuộng, muốn ham

Thân tâm rửa sạch, già-lam dựa kề

Tu chứng đắc Bồ-đề Phật quả

Y theo đà đức cả Như Lai.

Hôm nay thiết lập đàn trai

Lễ nay thí phát cũng ngày ly thân,

Nhờ Tam Bảo ban ân nhỏ phúc

Những người tu thoát tục, ly trần

Tu cho trọn vẻ muôn phần

Tây phương cõi Phật kề gần Thích-ca. O

 

(Đọc trở lại liên tục, chừng dứt đọc bài Hồi Hướng trang 42, “Phẩm kinh con mới đọc rồi…”)

Các bài kệ tụng - Kinh nhật tụng của Phật Giáo Khất Sĩ
Các bài kệ tụng – Kinh nhật tụng của Phật Giáo Khất Sĩ

 

NHỚ ƠN PHẬT

Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi

Ta bước riêng một lối thanh cao

Đạo vàng quý báu biết bao

Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa người

Cùng giải thoát khỏi nơi rừng thẳm

Dắt dìu nhau bước dẫm bon bon

Lối đi đã sẵn đường mòn

Công người khai vẹt ai còn nhớ chăng?

Đức Phật Tổ toàn năng toàn giác

Sanh trong trần nhưng khác người trần

Xem qua cuộc thế chuyển vần

Cảm thương muôn loại chịu phần đau thương,

Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa

Tự đem mình nghiệm thử pháp môn

Dấn thân vào chốn núi non

Bỏ lìa điện ngọc, lầu son, ngai vàng

Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt

Nghĩa phu thê đoạn tuyệt can trường

Vượt qua tấm vách cương thường

Hiển nhiên khai mở con đường độ sanh.

Buổi sơ khởi đã đành khổ nhọc

Mảng lê chân, bảy lọc, ba lừa

Thấp cao đạo lý chẳng vừa

Bao phen tầm kiếm vẫn chưa thấy gì.

Ngài thong thả suy đi, nghĩ lại

Đạo có khi ở tại lòng ta

Hẳn nhờ định trí tìm ra

Xếp chân ngồi lại kiết già công phu.

Sáu năm chẳn ròng tu khổ hạnh

Tấm thân còn một mảnh xương gầy

Nắng mưa, sương gió nhuộm đầy

Yếu lần đến đổi một ngày mòn hơi.

Chợt tỉnh ngộ, tức thời thấy rõ

Đạo chưa thành, thân bỏ sao đang

Độ đời nguyện lớn thênh thang

Mỏi mòn thể vóc, đảm đang sao rồi?

Nghĩ cạn lẽ bèn thôi ép xác

Định ăn dùng đạm bạc thô sơ

Mỗi ngày một bữa ngọ trưa

Cũng vừa đủ sống lại vừa trau tâm,

Áo đã mặc nhiều năm rách rã

Lượm vải bô chằm vá, khiếu khâu

Khẽ khằm từng miếng kế đâu

Thành y bá nạp ngõ hầu che thân,

Rồi lần lượt bước chân giải thoát

Đem gương lành ôm bát hóa trai

Đói no đắp đổi qua ngày

Lúc chưa thành đạo nào ai biết nhiều…

Còn gặp phải lắm điều gay cấn

Sử chép rằng ngộ trận Ma vương,

Lúc Ngài nhập định phóng quang

Ma vương binh tướng nghinh ngang đánh đùa,

Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn

Ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên

Từ bi gương mặt dịu hiền

Hào quang nhập định tham thiền túa ra.

Ma vương ấy họa là trần thế

E đạo Ngài chủ tể ngôi trên

Chơn tu đắp vững móng nền

Đổi xoay thế cuộc lập nên đạo trường

Thì quyền lợi đế vương sẽ thất

Tinh thần hưng, vật chất suy mòn

Công danh dầu miếng mồi ngon

Cũng không lay chuyển lòng son đạo vàng

Đời thế lực, ngang tàng áp bức

Đạo ôn hòa bủa đức phục thâu

Khó khăn muôn sự khởi đầu

Thương người dẫn đạo xiết bao nhọc nhằn.

Bên ngoài đã lăng xăng rắc rối

Bên trong còn tội lỗi gợi khêu

Những nàng ma nữ cợt trêu

Ấy là dục vọng quẩn theo bóng hình,

Nhưng Ngài dụng sức linh thiền định

Vững tinh thần, thanh tịnh chơn tâm

Vọng căn nguồn gốc đã tầm

Tham lam, sân, giận, si lầm dang xa,

Đắc trí huệ, soi ra vạn pháp

Phóng hào quang chiếu khắp ngàn trùng

Phép linh chứng được lục thông

Trải bao cố gắng khổ công bấy chầy!

Nắng vằng vặc, mưa mai, gió tối

Tròi trọi thân dưới cội Bồ-đề

Nhất tâm phát một lời thề:

“Nếu chưa thành đạo, chẳng hề dậy đi!”

Và nguyện lực sau khi đắc quả

Đi khắp nơi hoằng hóa chúng sanh,

Đầu tiên trên bước lữ hành

Lẽ loi chỉ có một mình đường xa,

Nhưng lần lượt trải qua các xứ

Phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang

Lập thành Giáo hội đạo tràng

Đắp tô xong xả con đàng Tây phương.

Đoàn hậu tấn noi gương hành đạo

Chỗ gởi thân rốt ráo Niết-bàn

Khởi hành từ chốn trần gian

Về nơi Cực Lạc, dưỡng an đời đời.

Từ ngàn trước bao người giong ruổi

Nay chốn này đến buổi chúng ta

Con dòng hưởng lấy tài gia

Đoái nhìn sự nghiệp thương cha công trình,

Càng rộng lớn kinh dinh đồ sộ

Là người xưa lao khổ lại càng

Tìm ra được ánh đạo vàng

Nhọc nhằn một kẻ vẻ vang muôn người.

Ôi! Thật đáng cho đời kính ngưỡng

Công đức Ngài vô lượng vô biên!

Hỡi chư Phật tử hữu duyên

Nhớ ơn Từ phụ cần chuyên tu hành. O

Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (3 lần)

 

CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH

Đời gặp thuở can qua chinh chiến

Sống những ngày nguy biến kinh tâm

Kéo dài thê thảm nhiều năm

Đầy trời sát khí cõi âm hiện hình

Kẻ thác đi hồn linh tức tưởi

Người sống còn rũ rượi sầu thương

Kể đâu hết khúc đoạn trường

Bàn tay ác liệt vô thường gây nên…

Thử xét lại căn nguyên giặc giã

Bởi loài người mất cả lòng nhơn

Thế thì đạo đức hết trơn

Mất sao mất cả chữ Nhơn là người!

Đời như thế mất đời có phải?

Chữ Đời là mãi mãi đời đời

Nhơn từ ấy đạo bền dài

Vĩnh miên trường cửu đạo đây là đời.

Đời không đạo nên đời loạn khổ

Đạo ở đời thật chỗ an vui,

Dài dòng chẳng nói xa xôi

Tiến lên đạo chánh, dẹp lui đường tà.

Cầu học đạo ấy là cầu nguyện

Cầu sao cho phổ biến chúng sanh

Thế gian tất cả hiền lành

Tức thời thế giới hòa bình tự nhiên.

Một lẽ nữa căn nguyên giặc giã

Bởi người đời tham chạ giật giành

Miếng ăn, lẽ sống cho mình

Mà bao kẻ khác điêu linh khốn nàn.

Đạo cứu thế muôn ngàn điều luật

Đây hai điều phương thuật cứu tinh:

Không trộm cắp, không sát sanh

Ấy là hai đấng thần linh hộ trì.

“Nhơn: bất sát” không khi nào giết,

“Sát: bất nhơn” mất biệt tiếng người.

Bao nhiêu loài vật trên đời

Cũng là mạng sống, cũng thời mang thân

Cũng đau đớn chịu phần sanh tử

Nỡ lòng nào bày sự giết ăn

Oái ăm bạc ác vô ngần

Giết thân kẻ khác nuôi thân của mình!

Tâm đã chẳng động tình bi thiết

Mất thiện lương lịm chết cõi lòng

Quen tay giết được đèo bòng

Mạng người đồng loại cũng không ngại ngùng!

Càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục

Tánh tình người lắm lúc đổi thay

Thấm vào cơ thể lâu ngày

Hòa chung chất máu các loài thú muông.

Đời hăng hái say cuồng chém giết

Bởi nung bầu nhiệt huyết bùng sôi

Hồn oan chết thảm khôn nguôi

Thù xưa vương vấn giục xui giặc loàn.

Nay hằng muốn giải oan dứt nghiệp

Phép tu trì cần kíp ban hành

Mỗi người phải cữ sát sanh

Xót thương loài vật lòng lành ăn chay.

Theo luật sống chẳng ai được giết,

Không sanh người, sao diệt mạng người?

Lập nên luật sống ở đời

Bảo tồn mạng sống các loài nhỏ nhen.

Nếu con kiến có quyền được sống

Thì loài người luật rộng biết bao,

Tự do sống mãi bền lâu

Miễn đừng đoản mạng giảm thâu tuổi dài.

Ăn đủ sống mỗi ngày đơn giản

Mễ cốc đều có sẵn khắp nơi,

Cấy cày, trồng tỉa, đua bơi

Ấy là phận sự của người cư gia,

Bậc giải thoát lìa xa nghệ nghiệp

Được nhẹ mình độ tiếp chúng sanh

Hạnh tu Khất Sĩ lữ hành

Mỗi ngày khất thực trì bình giáo khuyên

Mượn pháp ấy làm duyên tế độ

Cho thế trần được chỗ gieo nhơn

Tập lòng bố thí ra ơn

Lòng tham dứt bỏ, đạo chơn hầu gần.

Đã bố thí một lần cả thảy

Lộc của mình để lại cho đời

Ra đi chẳng dính trong người

Mảy may danh lợi, tăm hơi của tiền

Rồi xin lại luân phiên mỗi bữa

Một bát cơm đủ chứa dạ dày

Chẳng dư cất để nhiều ngày

Không hay phung phí tốn xài chi chi.

Người bố thí sau khi mình thí

Nên kẻ đời gắng chí học theo,

Lòng tham làm giặc hiểm nghèo

Hạnh tu bố thí gương treo sửa đời.

Pháp khất thực dạy người bố thí

Cùng dạy mình chơn lý không tham,

Bao giờ dứt tánh mê ham

Muôn ngàn phận sự việc làm đều xong.

Bằng trái lại nếu không huấn tập

Bước ra đời tạo lập thân danh

Ô hô, sự nghiệp tan tành

Lại thêm báo hại chúng sanh khổ sầu!

Trong đời phải cần tu hai pháp

Ăn chay và vui hạp đi xin

Luật nghiêm, giới cấm giữ gìn

Muôn người hòa hiệp như in một người.

Ấy phương pháp lập đời đạo đức

Dẫn loài người đến mức yên vui

Không còn loạn khổ chia phôi

Ủ ê tang tóc, ngậm ngùi đau thương.

Cùng hiệp trí tìm phương cầu nguyện

Cầu xin cho xuất hiện triết nhân

Đảm đang phận sự độ trần

Cao xuê ngôi vị đáng phần Thế Tôn. O

Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (3 lần)

 

THUYỀN TRÍ HUỆ

Thuyền Trí Huệ ngược dòng rẽ sóng

Đèn quang minh rạng bóng soi đời

Ai người trồi hụp chơi vơi

Khá mau bám níu vào nơi mé bờ!

Biển trần thế đục nhơ đã lắm

Bao anh hùng chìm đắm khổ nguy

Nước tham một dãy đen sì

Gió cuồng nổi dậy sân si ba đào.

Mãi xao xuyến tranh nhau vật chất

Phí công linh bùn đất đắp tô

Của trần càng tóm thâu vô

Là càng chôn lấp dưới mô sình lầy.

Lòng tự thị mưu hay kế giỏi

Chước phân ranh chia cõi rẽ bờ

Kẻ khôn lấn hiếp người khờ

Ngọn trào tham lợi bấy giờ nổi lên.

Sóng cuồng cuộn vang rền gào thét

Nước chảy nhào, xô vẹt lướt phăng

Thương ôi, cái bọt trôi lăn

Nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm…

Lúc biển động, tối tăm trời đất

Cõi âu sầu phảng phất u minh

Trần hoàn vạn vật chúng sanh

Âm thầm khổ sở, linh đinh khốn nàn.

Trải bao đoạn lầm than tai biến

Ánh triêu dương xuất hiện từ từ

Quang minh rạng rỡ thái hư

Muôn loài ngưng dứt ưu tư, kinh cuồng.

Tai nghe tựa tiếng chuông cảnh tỉnh

Mắt thấy xa đủng đỉnh thuyền khơi

Du Tăng khất sĩ ra đời

Chiếc thuyền Giáo hội vớt người trần duyên.

Những ai dứt oan khiên túc trái

Mau thoát ra khổ hải, mê tân

Giấc mơ ngàn kiếp tỉnh lần

Lối đi ngàn kiếp bước chân đã dừng.

Đồ vật chất thôi đừng tạo sắm

Cõi đất bùn say đắm làm chi

Giàu sang càng nặng kéo trì

Tiếc thương lưu luyến dứt đi đặng nào!

Sao bằng đặng bước vào thuyền giác

Thể không không giải thoát nhẹ nhàng

Đưa qua bỉ ngạn đạo tràng

Tăng-già Phật xứ, đất vàng sống chung

Cõi tịnh lạc thung dung ngày tháng

Chẳng còn lo khổ nạn nhiễu nhương

Những là mừng giận, ghét thương

Buồn vui, ưa muốn, như thường, như không.

Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi

Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi

Nợ trần ngày ấy dứt rồi

Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành!

Kể ngày ấy vãng sanh xứ Phật

Học đạo mầu, nhiệm mật huyền vi

Làm Tăng ôm bát, đắp y

Vâng hành pháp báu, giữ trì giới nghiêm

Năng nghiên cứu xét tìm chơn lý

Gắng tham thiền huệ trí phát sanh

Sáng tâm tỏ tánh đành rành

Tinh chuyên nhập định đắc thành thần thông

Màn huyền bí bên trong hé mở

Máy nhiệm mầu lộ hở lần ra

Rõ ràng đạo quả đâu xa

Chơn tu thành Phật, Phật là người tu. O

Nam-mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. O (3 lần)

 

CHÚC MỪNG CHÁNH PHÁP 

Đèn Chánh pháp ngày nay tỏ rạng

Như mặt trời chiếu sáng phương Đông

Nhơn sanh đều tỉnh giấc nồng

Phóng xa tầm mắt nhìn trông vui mừng.

Mừng thấy rõ phục hưng đạo Phật

Bấy lâu nay ẩn khuất khôn tường

Hiện giờ sáng tỏ bốn phương

Tiếng thơm vang dội, mùi hương ngạt ngào.

Nhờ Giáo chủ truyền trao giáo lý

Pháp Xuất gia Khất Sĩ tu hành

Diệt trừ tận gốc lợi danh

Không còn chen lộn đua tranh với đời.

Trường Giáo hội là nơi Cực Lạc

Kẻ vãng sanh đã khác người trần

Sống riêng trong cõi tinh thần

Trau tâm dồi trí, sắc thân chẳng màng.

Mượn thân ấy lên đàng cứu khổ

Để thế gian làm chỗ dựa nương,

Tự người săn sóc cúng dường

Ra công tô đắp con đường tương lai.

Ngày một bữa ngọ chay đạm bạc

Thể ít nhiều lê hoắc tùy duyên

Pháp mầu khất thực giáo khuyên

Nêu cao một tấm gương hiền soi chung.

Về chỗ ở ung dung nhàn hạ

Dưới gốc cây lều lá đơn sơ

Miễn là tránh nắng, đụt mưa

Không cần xinh đẹp, chẳng ưa màu mè.

Về sự mặc đủ che thân thể

Không se sua, không vẻ phù hoa

Tấm y bá nạp nhu hòa

Đám mây chở khách Ta-bà vân du.

Hạnh Khất sĩ phép tu theo Phật

Lẽ sống chung vạn vật chúng sanh

Không riêng xã hội, gia đình

Không phân chủng loại hữu tình, vô tri.

Người giải thoát đoạn ly thế sự

Hiệp thành đoàn Tăng lữ du phương

Giáo đoàn có đấng Pháp vương

Dạy môn Bồ-tát, mở đường Như Lai.

Pháp trí huệ biện tài vô ngại

Vừa học qua, vừa dạy chúng sanh

Chính trong chỗ học và hành

Nhiều nơi kinh nghiệm được thành toàn năng.

Pháp thiền định thượng tằng huyền diệu

Đắc thần thông thấu hiểu thiên cơ

Rủi may việc trước ai ngờ

Giúp cho thiên hạ được nhờ phép linh.

Rừng trần thế u minh mờ tối

Người lạc vào mất lối trở ra

Sanh thân, rồi lớn, rồi già

Rồi đau, rồi chết, lìa qua một đời

Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại

Cũng sanh thân, cũng phải tấn tuồng

Bánh xe tứ khổ quay cuồng

Sanh, già, bệnh, chết theo guồng chuyển xoay!

Người đời mãi tạo gây vọng nghiệp

Để rồi ra chịu kiếp luân trầm

Việc làm người vẫn vô tâm

Nào hay có chỗ lạc lầm về sau…

Ai là kẻ thương nhau dìu dắt

Chỉ cho người biết chắc lối đi

Vượt qua khỏi đám rừng nguy

Thoát ra số kiếp lưu ly trở về?

Kìa chánh đạo Bồ-đề rạng tỏ

Khất Sĩ môn vạch rõ con đường

Hạnh tu cao viễn phi thường

Cũng như đuốc sáng soi đường lối thông!

Kẻ dẫn đạo ra công dìu dắt

Lời pháp lành khuyên nhắc ân cần

Cho người biết nẻo tu thân

Đưa người khỏi chốn xoay vần tội khiên.

Ôi! Trần thế hữu duyên, hữu phước

Mấy ngàn năm gặp được ngọn đèn

Phá tan tình trạng tối đen

Khắp nơi sáng suốt nhờ Đèn Minh Quang!

Bóng khất sĩ áo vàng ánh chói

Những ngọn đèn chiếu rọi sáng trưng

Nhơn sanh chốn chốn vui mừng

Mừng cho chánh pháp phục hưng thạnh thời. O

Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (3 lần)

 

TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC GIÁO CHỦ 

Cúi đầu lạy trước tháp vàng

Chúc cầu Giáo hội đạo tràng vĩnh miên

Ngôi xuê Giáo chủ ngự yên

Đức Ngài tột bậc ở trên cõi trần

Quang minh tướng tốt vô ngần

Nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên

Công trình quá khứ nào quên

Đường trần ngàn lối, bước lên nẻo lành

Xuất thân khổ hạnh tu hành

Lập nên giáo lý tự mình tìm ra

Nối truyền Chánh pháp Thích-ca

Hăm lăm thế kỷ nay đà mờ phai

Người tu hiện tại mấy ai

Hành theo đúng phép Như Lai giáo truyền

Đâu còn thấy rõ chơn nguyên

Xuất gia nhập đạo, trần duyên dứt lìa

Kẻ Tăng, người tục phân chia

“Tăng vô nhất vật” xưa kia thanh bần

Một y, một bát, một thân

Ngoài ra chẳng bận mảy trần trong tâm!

Nhưng nay Ngài lại giáng lâm

Đem đèn trí huệ soi nhằm nước Nam

Mở ra một cõi già-lam

Những người nhập Thánh siêu phàm ít đâu!

Đạo tràng thành lập bấy lâu

Luật nghiêm chọn lọc gồm thâu sĩ hiền

Nơi đây thế giới vô phiền

Không còn tham đắm chức quyền, lợi danh

Mỗi người áo vá một manh

Một bình bát đất du hành khắp nơi

Sáng ra khuyến giáo độ đời

Trưa về thọ thực, xế thời thuyết kinh

Chiều, khuya quán tưởng lặng thinh

Nửa đêm nhập định, điển linh ngưng thần…

Người tự giác ngộ độ thân

Giác tha, độ thế dạy dân tu trì

Nào đâu có tiếng thị phi

Nào đâu có cảnh lâm ly đau sầu?

Chúng con khổ sở hèn lâu

Rủ nhau tìm đến mong cầu dựa nương

Đạo vàng như ánh triêu dương

Thế trần như giữa đêm trường tối tăm!

Bao phen sụp hố, sa hầm

Ngày nay tỉnh mỉnh biết tầm nẻo ra

Về đây gặp cửa, gặp nhà

Gặp cha mẹ cũ, gặp bà con xưa

Ân lành nhuần hạt móc mưa

Đức Ngài ban rưới phước thừa chúng con. O

 

MINH thiên huệ nhật xuất Đông phương

ĐĂNG chí cao sơn triệu kiết tường

QUANG chiếu thế âm hàm vạn vật

HIỆN lại ẩn khứ chuyển luân vương!

 

Trời mai mặt nhật hiện phương Đông

Vượt khỏi non cao chiếu sắc hồng

Phổ ánh hào quang soi vạn vật

Đi đến, qua lại biết bao vòng.

 

MINH như hồng nhật lệ trung thiên

ĐĂNG nguyệt huỳnh huê chiếu diệu huyền

QUANG huệ tuyên lưu toàn thế giới

HIỆN thân thuyết pháp độ chơn nguyên!

 

Sáng như mặt nhật giữa trời thanh

Tỏ tợ đèn trăng chiếu sắc huỳnh

Phóng ánh hào quang soi thế giới

Hiện thân thuyết pháp độ nhơn sanh.

Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (3 lần)

 

NGUYỆN VỀ CÕI PHẬT

Con xin lạy đấng Đại Hùng

Đức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên!

Cõi đời con sống đảo điên

Đau thương lắm nỗi, ưu phiền xiết bao

Áo trần con lỡ mặc vào

Nợ trần con biết ngày nào cổi ra

Cũng như đứa trẻ lìa nhà

Lạc loài, càng bước càng xa, xa vời…

Bơ vơ trên quảng đường đời

Kìa là hang vắng, kìa thời rừng hoang

Thập thò mảnh hổ, ác lang

Trí con khủng khiếp kinh hoàng khóc la

Chập chờn bóng quỷ, hình ma

Tâm con hồi hộp thiết tha nguyện cầu

Rừng đời càng bước vào sâu

Là càng rùng rợn, lo âu phập phồng…

Yếu thơ trước cảnh hãi hùng

Nhỏ nhen con thấy lạnh lùng thân côi

Đường về nhà đạo xa xôi

Đường theo cuộc thế ôi thôi đoạn trường!

Sấn vào trong cõi bi thương

Trăm ngàn nỗi thảm vấn vương bên mình,

Chung quanh đầy những khổ hình

Chẳng hay con mắc tội tình chi đây?

Ngán cho số kiếp đọa đày

Tủi cho thân phận lạc loài éo le!

Bàng hoàng giữa chốn rừng mê

Chẳng ai giùm chỉ đường về cho con

Ngây thơ trí nhớ đâu còn

Lại thêm nạn chướng giết mòn tánh linh.

Đồng thời nhiều kẻ chung quanh

Rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi

Dây oan khi đã cột rồi

Tên ghi, hồn gởi thì thôi còn gì

Giấc mơ nhiều kiếp li bì

Càng quanh lộn mãi càng si mê hoài!

Mảng lo xây đắp mộng đài

Ở nơi huyễn cảnh dặc dài thời gian

Niên hoa mấy độ nở tàn

Chủ nhơn khuất bóng trong màn vô minh!

Cõi trần kiếp kiếp lụy mình

Dây thương vấn vít, lưới tình bủa giăng

Áo quần, vật chất trói trăn

Cửa nhà nhốt phạt, miếng ăn hành hà

Cơn đau hấp hối rên la

Hung thần, ác quỷ, cõi ma hoành hành

Mảnh thân khổ sống cam đành

Lại thêm khổ chết giật giành chia phui!

Lòng con luống những ngậm ngùi

Trót đem linh tánh nhuộm mùi trần gian

Thân này đã lỡ vương mang

Khổ này mới phải trăm ngàn tai ương!

Não nề với cảnh đau thương

Lắm khi con muốn tìm đường thoát thân

Than ôi! Dính chặt lưới trần

Dễ gì tháo gỡ một lần cho ra

Nghiệp duyên chẳng chịu buông tha

Sức con yếu kém khó qua phép đời!

Kiếp trần biển khổ chơi vơi

Con đang trồi hụp, đuối hơi vẫy vùng

Cúi xin lạy đấng Đại Hùng

Đức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên

Từ bi vô lượng vô biên

Cứu con thoát chốn oan khiên đọa đày!

Cúi xin đảnh lễ Đức Ngài. O

Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (3 lần)

 

KHUYÊN ĐỪNG GIẾT THÚ

Muôn loài nào khác chi ta

Cũng tìm sự sống, lánh xa tai nàn

Có cha mẹ, có họ hàng

Kết bè sanh hoạt, hiệp đoàn siêng năng.

Ta đừng giết nó mà ăn

Cũng đừng bắt nó trói trăn, giam cầm

Bẫy, câu, chước độc mưu ngầm

Làm cho chúng nó âm thầm đớn đau,

Lạc bầy dớn dác xôn xao

Lại e cái nạn thớt dao hầu gần.

Mình có thân, nó cũng có thân

Nuôi mình, giết nó trái cân công bằng.

Lâm mình cảnh ấy khổ chăng?

Giả như có kẻ bắt phăng chúng mình

Mẹ cha, cô bác thảm tình

Xót xa đã lắm, bất bình biết bao

Ruột rà ai cắt chẳng đau

Tình thương ai dứt chẳng đau gan vàng

Nếu ta suy nghĩ kỹ càng

Tình này, cảnh ấy rõ ràng tương thân.

Làm người, ta có lòng nhân

Hãy khơi tánh Phật lần lần sáng ra,

Người cùng muôn vật một nhà

Ta là anh chị, chúng là đàn em

Khôn hơn ta phải xét xem

Trông nom giúp đỡ đàn em dại khờ

Khi lâm nạn chúng bơ vơ

Mau tay tiếp cứu chớ ngơ mắt nhìn,

Thấy ai giết thác sanh linh

Lấy lời khuyên giải, dụng tình cản ngăn…

Thú kia nó cũng là thân

Cũng xương, cũng thịt có phần như ta

Đánh nhau chúng nó kêu la

Tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé lòng!

Tánh linh người vật cũng đồng

Xuống tay bao nỡ, cầm lòng sao đang,

Thân ta thì muốn cho an

Mà thân kẻ khác lại toan xéo dày,

Lòng ta muốn tránh nạn tai

Sao cùng kẻ yếu ra oai dữ dằn?

Nếu ta biết lẽ công bằng

Biết câu phước tội, biết căn luân hồi

Chớ nên giết nó đành rồi

Cũng đừng hành hạ, tỏ lời dễ khinh

Chớ cho chúng khổ vì mình

Mở lòng thương xót tấm hình hài kia

Đừng làm chúng nó chia lìa

Con này xa mẹ, vợ kia cách chồng

Đừng bày cắt cổ, nhổ lông

Việc làm cũng phải dự phòng về sau…

Dây oan ai lại buộc vào

Kiếp này gây nợ, kiếp nào trả xong?

Muốn cho mình được thong dong

Đừng làm kẻ khác khổ lòng làm chi.

Chớ vì một chút sân si

Mà bao oan trái kéo trì cuốn lôi.

Muốn ra khỏi biển luân hồi

Quả kia phải hái cho rồi, đừng gieo

Dừng chân là bóng chẳng theo

Nhơn tay thì nghiệp chẳng đeo bên mình.

Ai ơi! Nên khá giữ gìn… O

Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (3 lần)

 

Nguồn: anhnhiendang.com

Xem đầy đủ về Nghi thức tụng niệm ( Khinh Nhật Tụng Cuả Phật Giáo Khất Sĩ )


0 0 Phiếu bầu
Article Rating
Subscribe
Thông báo về
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận

Bài viết của danh mục khác:

Thợ Rừng Lấy Mật Ong

Thợ Rừng Lấy Mật Ong

Thợ rừng – Ong mật hiện diện ở khắp mọi nơi trên thế giới, có thể nói rằng ngoại trừ Nam Cực thì nơi nào có các loài hoa, nơi [...]
10 công thức smoothie Yến Mạch thơm ngon và healthy

10 công thức smoothie Yến Mạch thơm ngon và healthy

Các công thức chứa smoothie Yến Mạch này vô cùng thơm ngon giàu dinh dưỡng phù hợp vào bữa sáng hàng ngày của bạn hoặc thích hợp làm bữa [...]
Dê Núi Kẻ Thống Trị Những Dãy Núi Cheo Leo Ở Bắc Mỹ

Dê Núi Kẻ Thống Trị Những Dãy Núi Cheo Leo Ở Bắc Mỹ

Ở nơi mà những vách đá cheo leo dựng đứng, vực sâu thăm thẳm, nơi mà những loài thú săn mồi ít khi dám bén mảng tới, thi thoảng xuất [...]
Ăn sữa chua thời điểm nào là tốt nhất – Buổi sáng hay buổi tối?

Ăn sữa chua thời điểm nào là tốt nhất – Buổi sáng hay buổi tối?

Để tối ưu hóa lợi ích sức khỏe từ sữa chua, một sản phẩm từ sữa giàu chất dinh dưỡng, bạn nên chú ý đến thời điểm ăn. Sữa chua [...]
11 Loại Trái Cây Tốt Nhất Hỗ Trợ Giảm Cân Theo Đánh Giá Của Chuyên Gia Y Tế

11 Loại Trái Cây Tốt Nhất Hỗ Trợ Giảm Cân Theo Đánh Giá Của Chuyên Gia Y Tế

Nếu bạn đang lên kế hoạch giảm cân để nâng cao sức khỏe, việc điều chỉnh chế độ ăn uống có thể là một trong những biện pháp thay [...]
5 Loài Vật Bá Đạo Trong Tự Nhiên

5 Loài Vật Bá Đạo Trong Tự Nhiên

Thế giới tự nhiên ẩn chứa vô số điều kỳ diệu, và một trong số đó là những sinh vật sở hữu sức mạnh và bản năng phi thường, [...]
8 công thức đồ uống ngon mát, bổ dưỡng cực kỳ thích hợp trong những ngày hè

8 công thức đồ uống ngon mát, bổ dưỡng cực kỳ thích hợp trong những ngày hè

8 Công Thức Đồ Uống Ngon Mát, bổ dưỡng cực kỳ thích hợp trong những ngày hè Xem thêm: Thanh lọc toàn thân một cách tự nhiên làm mới cơ [...]
Sóng Não Là Gì, Hình Ảnh Sóng Não | Alpha Brain Wave Pictures

Sóng Não Là Gì, Hình Ảnh Sóng Não | Alpha Brain Wave Pictures

Sóng não ( Brain Wave ) – những đợt sóng điện bí ẩn ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng của con người. Hiểu rõ về bản chất, các loại [...]
10 Loài Động Vật Nhanh Nhất Mặt Đất

10 Loài Động Vật Nhanh Nhất Mặt Đất

Trong thế giới hoang dã, tốc độ là một trong những yếu tố tiên quyết, quyết định sự sống còn của các loài động vật. Để tồn tại, [...]
15 loại thực phẩm & đồ uống tốt nhất giúp cơ thể mát mẻ giải nhiệt mùa hè

15 loại thực phẩm & đồ uống tốt nhất giúp cơ thể mát mẻ giải nhiệt mùa hè

Khi mùa hè đến, việc đánh tan cái nóng của mùa hè bằng những thực phẩm giải nhiệt cơ thể này là điều cần thiết để giúp cơ thể [...]
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luậnx
()
x